façanes


façanes de sate

aïllem la seva casa amb els acavats que s'ajustin mes a les seves necessitats. exemple de materials de stosystem 1-adhesiu 2-aillament(eps) 3-morter armadura 4-malla de reforç 5-revestiment d'acavat

insuflats de cel·lulosa reciclada

Consisteix en emplenar, mitjançant aire a pressió, les càmeres existents en cobertes i terres amb abundant cel·lulosa. És recomanable tant per obra nova com per a rehabilitació.